Спорт ВВ МВД Украины

 

Наказ Мінсім’ямолодьспорту України 07.04.2006 № 1088
Міністерство україни
у справах сім’ї, молоді та спорту
Єдина спортивна класифікація України

 

ЗАТВЕРД ЖЕНО
Наказ Мінсім’ямолодьспорту України
07.04.2006 № 1088
ЗАРЕ ЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
4 травня 2006 р. за № 518/12392
ПОЛО ЖЕНН Я
ПРО ЄдинУ спортивнУ класифікаціЮ україни
Єдина спортивна класифікація України (далі – ЄСКУ) з видів спор-
ту, що визнані в Україні, є нормативним документом сфери фізичної
культури і спорту, який визначає порядок, умови та вимоги, необхідні
для присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів.
1. Загальні положення
1.1. Мета та завдання
1.1.1. Мета ЄСКУ – сприяння розвитку видів спорту в Україні.
1.1.2. Основними завданнями ЄСКУ є:
- визначення рівня кваліфікації спортсменів та тренерів;
- підвищення спортивної майстерності спортсменів та кваліфіка-
ційного рівня тренерів;
- забезпечення єдиного підходу до присвоєння спортивних звань
і спортивних розрядів спортсменам та спортивного звання тре-
нерам;
- нормативно-правове забезпечення розвитку спорту.
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
Вид спорту – сформований певний різновид змагальної діяльності
у спорті, що періодично здійснюється з дотриманням чітко визначених
правил та спеціально організованої підготовки до участі у змаганнях.
Командні змагання з виду спорту – змагання, у яких беруть участь два
і більше спортсменів (команди, групи, екіпажі, пари тощо), результати
яких визначають команду-переможницю.
Зональні змагання – змагання, що проводяться за участю спортсменів
не менше двох областей, але не більше десяти та є відбірковими до чем-
піонатів та Кубків країни.
Нозологія – класифікація і номенклатура хвороб, згідно з якими
здійснюється віднесення спортсменів-інвалідів до відповідних груп у за-
лежності від наявних вад.
Офіційні змагання – спортивні змагання, що внесені до календарно-
го плану спортивних змагань центрального органу виконавчої влади з
фізичної культури і спорту, структурних підрозділів з фізичної культури
і спорту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого само-
врядування, фізкультурно-спортивних товариств.
Міжнародні змагання – змагання, які проводяться за участю двох і
більше країн.
Правила змагань з виду спорту – нормативний документ, що визна-
чає систему, порядок та умови змагальної діяльності, систему суддівства
змагань з виду спорту; затверджуються всеукраїнськими громадськими
об’єднаннями з видів спорту за погодженням з центральним органом
виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
Ранг змагань – рівень спортивного заходу, що проводиться в Україні
або за її межами.
Кваліфікаційні норми та вимоги – показники результатів спортсменів
під час офіційних змагань, що відображені у займаних місцях або в оди-
ницях виміру довжини, висоти, ваги, часу, очок, балів, коефіцієнтів
тощо.
Розиграш Кубка – спортивне змагання за участю спортсменів, ко-
манд, що проводиться, як правило, у декілька етапів.
Спортсмен, спортсмен-інвалід (далі спортсмен) – фізична особа, яка
займається обраним видом (видами) спорту та бере участь у офіційних
змаганнях.
Спортивне звання (розряд) – звання, яке визначає відповідний рівень
кваліфікації у виді спорту, присвоюється за умови виконання встанов-
лених кваліфікаційних норм та вимог.
Спортивна дисципліна (вправа, вид програми) – невід’ємна складова
виду спорту або версії виду спорту, що містить в собі один або декіль-
ка різновидів змагальної діяльності спортсменів в межах програми зма-
гань.
Чемпіонат – офіційне змагання серед найсильніших спортсменів,
команд за віковими, територіальними або відомчими ознаками, яке про-
водиться лише один раз на рік за кожною окремою ознакою.
Положення (регламент) про проведення офіційного змагання – доку-
мент, що визначає умови, терміни та порядок проведення офіційного
змагання, категорію спортсменів, що беруть у них участь, їх стать і вік,
кількісний склад команд, інших учасників, фінансове, медико-санітарне
забезпечення, заходи безпеки, порядок і термін подачі заявок, умови
прийому та забезпечення учасників, у тому числі суддів, порядок наго-
родження переможців та призерів змагань, порядок подачі протестів і
їх розгляду та інші умови, які забезпечують проведення заходу; розроб-
ляється та затверджується всеукраїнськими громадськими об’єднаннями
з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади
з фізичної культури і спорту.
Календарний план спортивних змагань – документ на відповідний
рік, яким визначаються назва змагань, терміни, місце проведення, кіль-
кісний склад учасників, організації-учасники, та який затверджується
керівником центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і
спорту, структурного підрозділу з фізичної культури і спорту місцевого
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
2. Спортивні звання та спортивні розряди
2.1. В Україні присвоюються такі спортивні звання і спортивні розряди:
Спортивні звання:
- “Заслужений тренер України” (ЗТУ);
- “Заслужений майстер спорту України” (ЗМСУ);
- “Майстер спорту України міжнародного класу” (МСУМК);
- “Гросмейстер України”(ГУ) – для шахів, шашок та Го;
- “Майстер спорту України” (МСУ).
Спортивні розряди:
- “Кандидат у майстри спорту України” (КМСУ);
- І, ІІ, ІІІ розряди;
- І, ІІ, ІІІ юнацькі розряди.
3. Умови присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів
3.1. Спортивне звання “Заслужений тренер України” присвоюється
тренерам, громадянам України за високі особливі заслуги в підготовці
висококваліфікованих спортсменів у індивідуальних або командних ви-
дах програми відповідно до умов, визначених у додатку 1.
3.2. Спортивне звання “Заслужений майстер спорту України” при-
своюється спортсменам, громадянам України в індивідуальних або ко-
мандних видах програми з метою відзначення їх особистих заслуг від-
повідно до умов, визначених у додатку 2.
3.3. Інші спортивні звання та спортивні розряди присвоюються
спортсменам, громадянам України після виконання ними кваліфікацій-
них норм та вимог, які затверджуються для визнаних в Україні видів
спорту наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної куль-
тури і спорту.
3.4. У разі виконання відповідних кваліфікаційних норм та вимог
особами, що не є громадянами України, рішення щодо присвоєння
спортивного звання розглядається в кожному випадку окремо спеціаль-
ною комісією, створеною центральним органом виконавчої влади з фі-
зичної культури і спорту та затвердженою відповідним наказом.
3.5. У спортивних іграх кваліфікаційні норми та вимоги вважаються
виконаними, якщо учасник команди зіграв не менше ніж 50 % ігор за
10
календарем змагань і брав участь у складі команди, тобто був включе-
ний до заявочного листа, стартового
протоколу змагань і брав участь у
змагальній діяльності.
3.6. Спортивні звання присвоюються спортсменам та тренерам
довічно.
Спортивні розряди в індивідуальних видах спорту мають термін дії
2 роки, в ігрових видах спорту – 4 роки. При повторному виконанні
кваліфікаційних норм та вимог термін дії розрядів подовжується на за-
значений термін.
3.7. Спортивні звання та спортивні розряди присвоюються за умови
наявності у складі суддівської колегії:
- МСУМК – кількість суддів та їх кваліфікація обумовлюється
правилами змагань з виду спорту;
- МСУ – 3 судді національної або міжнародної категорії;
- КМСУ – 3 судді не нижче І категорії;
- І, ІІ розряди – 3 судді не нижче ІІ категорії;
- інші спортивні розряди – 3 судді не нижче ІІІ категорії.
4. Порядок присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів
4.1. Спортивні звання присвоює центральний орган виконавчої влади
з фізичної культури і спорту відповідним наказом за поданням керівни-
ків структурних підрозділів з фізичної культури і спорту Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.
4.2. Спортивні розряди “КМСУ”, І розряд присвоюють відповідним
наказом керівники структурних підрозділів з фізичної культури і спор-
ту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. У разі потреби дані
спортивні розряди можуть присвоювати керівники органів місцевого са-
моврядування.
4.3. ІІ, ІІІ спортивні розряди присвоюють керівники структурних
підрозділів з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування відповідним наказом.
4.4. І, ІІ, ІІІ юнацькі спортивні розряди присвоюють спортивні клу-
би, спортивні школи усіх типів, спеціалізовані навчальні заклади спор-
тивного профілю, незалежно від підпорядкування та форми власності,
інші організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
4.5. Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивного
звання спортсменам:
- подання керівника структурного підрозділу з фізичної культури і
спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київсь-
кої та Севастопольської міських державних адміністрацій;
11
- витяг з протоколу відповідних офіційних змагань (для ігрових видів
спорту – протоколи змагань, що засвідчують участь спортсмена не мен-
ше ніж у 50 % ігор за календарем змагань);
- дві фотокартки (розміром 3х4 см);
- фотокопія першої сторінки паспорта.
Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивного звання
тренерам:
- подання керівника структурного підрозділу з фізичної культури і
спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київсь-
кої та Севастопольської міських державних адміністрацій;
- клопотання всеукраїнських громадських об’єднань з видів спорту;
- клопотання керівника структурного підрозділу центрального орга-
ну виконавчої влади з фізичної культури і спорту, до компетенції якого
належить вид спорту;
- витяг з протоколів відповідних офіційних змагань;
- довідка, що підтверджує стаж роботи тренера зі спортсменом (ви-
писка з журналу обліку роботи тренера-викладача);
- особиста картка тренера;
- фотокопія першої сторінки паспорта;
- завірена копія диплому (свідоцтва) про вищу або середню спеціаль-
ну освіту;
- дві фотокартки (розміром 3х4 см);
- заява спортсмена, що підтверджує термін роботи з ним особистого
та першого тренера.
4.1. Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивних
розрядів, затверджується організаціями, які їх присвоюють.
4.2. Документи на присвоєння спортивного звання подаються не піз-
ніше 3-х місяців, а на присвоєння спортивного розряду – не пізніше 2-х
місяців з моменту виконання спортсменами встановлених кваліфікацій-
них норм та вимог.
4.3. Документи про присвоєння спортивного звання протягом
30 календарних днів розглядаються структурним підрозділом централь-
ного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, до компе-
тенції якого належить вид спорту. За результатами розгляду цей струк-
турний підрозділ подає свої висновки та пропозиції до структурного
підрозділу з нагородної діяльності центрального органу виконавчої вла-
ди з фізичної культури і спорту, який впродовж 15 календарних днів
готує проект наказу про присвоєння спортивних звань та подає його на
розгляд керівництва центрального органу виконавчої влади з фізичної
культури і спорту.
Якщо подані документи щодо присвоєння спортивного звання не
відповідають вимогам цього Положення, структурний підрозділ цент-
рального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, до ком-
12
петенції якого належить вид спорту, приймає рішення про відмову у
присвоєнні звання, яке надсилається до організації, що порушила кло-
потання.
У разі повторного звернення або заперечень всеукраїнських гро-
мадських об’єднань з видів спорту щодо присвоєння спортивних звань
порушене питання виноситься на розгляд комісії, що створюється цен-
тральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту та за-
тверджується відповідним наказом.
4.4. У разі довічної дискваліфікації за порушення антидопінгових
правил спортсмен позбавляється спортивного звання наказом централь-
ного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
5. Ранги змагань
І ранг – Ігри Олімпіад, зимові Олімпійські Ігри, Паралімпійські Ігри,
Дефлімпійські Ігри, Всесвітні Ігри;
ІІ ранг – чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх віко-
вих груп, розиграші Кубків світу та Європи, Гран-Прі, Всесвітні ша-
хові Олімпіади, Всесвітні Універсіади, інші міжнародні змагання, що
включені до календарних планів міжнародних федерацій та федерацій
інвалідів з відповідних нозологій;
ІІІ ранг – чемпіонати України, розиграші Кубків України, інші
офіційні всеукраїнські змагання, що включені до календарного плану
спортивних змагань України, крім молодших вікових груп;
ІV ранг – чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання
серед спортсменів молодших вікових груп, що включені до календарно-
го плану спортивних змагань України;
V ранг – чемпіонати АР Крим, областей, міст Києва, Севастополя,
ФСТ і відомств, крім молодших вікових груп, зональні змагання, що
включені до календарного плану спортивних змагань;
VІ ранг – чемпіонати областей, ФСТ і відомств серед спортсменів
молодших вікових груп, чемпіонати міст, районів, спортивних клубів,
спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спор-
тивного профілю та ін.
6. Права та обов’язки спортсменів щодо присвоєння
спортивних звань та спортивних розрядів
6.1. Спортсмени мають право:
- брати участь у змаганнях згідно з правилами змагань та затвердже-
ним положенням про змагання;
- на присвоєння їм відповідних спортивних звань та спортивних
розрядів за умови виконання кваліфікаційних норм та вимог ЄСКУ;
13
- отримувати документи, що засвідчують присвоєння або виконання
спортивних звань і спортивних розрядів.
6.1. Спортсмени зобов’язані:
- дотримуватись вимог чинного законодавства, Олімпійської, Па-
ралімпійської Хартій, Правил та Положень міжнародного Дефлімпійсь-
кого Комітету та правил і регламенту змагань міжнародних федерацій та
всеукраїнських громадських об’єднань з видів спорту, загальних поло-
жень спортивної етики у стосунках із суддями, обслуговуючим персона-
лом, іншими учасниками змагань, глядачами;
- вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя;
- дотримуватись антидопінгових правил.
7. Порядок вручення, носіння та зберігання нагрудних знаків, посвідчень
про спортивні звання та спортивні розряди
7.1. Особам, яким присвоєно спортивне звання, вручаються посвід-
чення та нагрудний значок зразків, встановлених центральним органом
виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Вручення посвідчень та
відповідних нагрудних значків ЗТУ, ЗМСУ, МСУМК, МСУ, ГУ здійс-
нюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і
спорту. Порядок вручення нагрудних значків та посвідчень про спортив-
ні розряди визначається організаціями, які їх присвоюють.
7.2. Нагрудні значки носять на грудях з лівого боку.
7.3. Особи, яким присвоєні спортивні звання та спортивні розряди,
зобов’язані дбайливо ставитись до збереження нагрудних значків і пос-
відчень. У разі їх втрати відповідний орган виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, інші уповноважені заклади з фізичної культури і
спорту розглядають клопотання спортсменів, тренерів і приймають рі-
шення щодо видачі дубліката посвідчення або довідки.Создан 24 мар 2012 
StorDA